Skip to main content

Gair i Gall

Ymateb i geisiadau cynllunio

Darperir yr arweiniad gan Tony Burton

1. Sicrhewch fod gennych chi’r manylion

Bydd modd i chi weld y cais cynllunio a’r holl ddogfennau atodol ar wefan eich awdurdod lleol. Mae’n werth darllen trwy’r holl ddogfennau a gwneud nodyn o unrhyw fater neu anghysondeb allweddol. Os oes unrhyw wybodaeth ar goll, holwch y swyddog cynllunio perthnasol yn yr awdurdod lleol amdani a gwiriwch erbyn pryd y bydd rhaid ymateb. Hefyd, cewch edrych ar gyn-geisiadau cynllunio ar gyfer y safle.

2. Darllenwch eich “cynllun datblygu”

Yn ôl y gyfraith, y polisïau yn eich cynllun datblygu yw’r prif ddylanwad ar y penderfyniadau ar geisiadau cynllunio. Mae’r cynllun datblygu’n cynnwys y cynllun lleol (a rennir yn ddogfennau strategol a manylach yn aml) yn ogystal ag unrhyw gynlluniau cymdogaeth (a Chynllun Llundain os ydych ym mhrifddinas y Deyrnas Unedig). Edrychwch drwyddo am bolisïau cynllunio perthnasol sy’n cyfeirio at y materion sy’n bwysig i chi. Gall polisïau cynllunio drafft mewn dogfennau sy’n cael eu hadolygu neu eu paratoi fod yn bwysig hefyd.

3. Ewch i ymweld â’r safle

Ewch â’r cynlluniau ar ymweliad â’r safle hyd yn oed os ydych yn meddwl eich bod yn adnabod yr ardal yn dda. Cerddwch o gwmpas ac edrychwch arno o wahanol onglau a safbwyntiau a chofiwch dynnu lluniau.

4. Gwnewch benderfyniad ac ysgrifennwch hwnnw

Cewch gefnogi neu wrthwynebu cais neu mae’n bosibl y byddech yn ei ystyried yn dderbyniol dan amodau. Unwaith i chi benderfynu, rhaid cyflwyno safbwyntiau ysgrifenedig o fewn y cyfnod ymateb a roddir.

5. Glynwch wrth y materion cynllunio

Caiff eich barn yr effaith fwyaf os bydd yn dangos gwybodaeth leol ac yn cyfeirio at bolisïau cynlluniau datblygu perthnasol. Caiff penderfyniadau cynllunio eu gwneud “er budd y cyhoedd” ac mae angen mynegi eich barn yn yr un modd – nid yw materion fel effaith ar brisiau tai neu amgylchiadau personol yn berthnasol.

6. Targedwch y sawl sy’n gwneud y penderfyniad

Swyddogion awdurdod lleol sy’n penderfynu ar fwyafrif y ceisiadau cynllunio a chynghorwyr etholedig ar bwyllgor cynllunio sy’n penderfynu ar gynlluniau mwy a/neu gynlluniau mwy dadleuol. Weithiau, gall eich cynghorydd ward ofyn i gais fynd at y pwyllgor ond peidiwch ag ofni ysgrifennu at aelodau’r pwyllgor a siarad mewn cyfarfod ohono.

7. Adolygu dyluniadau

Mae gan lawer o awdurdodau lleol banel adolygu dyluniadau, felly anogwch eich un chi i edrych ar y datblygiad a sicrhewch fod ei aelodau’n gwybod eich barn amdano.

8. Siaradwch

Sicrhewch fod pobl eraill yn gwybod am eich pryderon ac anogwch nhw i gyfrannu. Gall taflenni trwy’r post, ysgrifennu llythyrau at y papur lleol, postio ar y cyfryngau cymdeithasol a sbloetiau cyhoeddusrwydd fod o gymorth.

9. Cadwch lygad barcud

Pan gewch ganiatâd, cadwch lygad ar yr hyn sy’n datblygu a gofynnwch i’ch awdurdod cynllunio lleol gymryd camau gorfodi os na fydd yn cyfateb i’r caniatâd – cadwch gofnodion a thynnwch luniau i’w defnyddio fel tystiolaeth.

10. Peidiwch â cholli’r un nesaf

Tanysgrifiwch i restr wythnosol eich awdurdod cynllunio lleol o geisiadau cynllunio a chadwch lygad allan ar yr hysbysiadau swyddogol yn eich papur lleol.

Darparwyd y cyngor hwn gan

Tony Burton

Darllen ymhellach:  Sut i ymateb i geisiadau cynllunio,  Ymgyrch Diogelu Lloegr Wledig / Cymdeithas Genedlaethol y Cynghorau Lleol

CYSYLLTUGWASANAETHAU I AELODAU

DISCLAIMER

This toolkit is intended to be used as general guidance only and all advice is given in good faith. Neither Heritage Trust Network nor its specialist contributors can accept any responsibility for any liability arising from its use in any given context. We would recommend that further legal advice is taken before application of the guidance/use of the documents in specific circumstances.